Informasjon om borettslaget 10.01.2019

Her finner du info. om borettslaget, retningslinjer, kontaktinformasjoner, etc.

 

STYRET

Styret kan kontaktes på E-post: stenbraten@styrerommet.net

Leder Erik Sørensen

Nestleder Øivind Brandt

Styremedlem Britt Denstad

Styrets medlemmer treffes på sin bostedsadresse.

Styrets leder treffes på e-post: stenbraten@styrerommet.net

VARAMEDLEMMER TIL STYRET

Varamedlem Tom Henning Hansen

Varamedlem Ingar Nilsen

DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS

Delegert Erik Sørensen

Varadelegert Britt Denstad

HUSKONTAKTER

MSV nr 6   Øivind Brandt  Tlf: 900 92 826

MSV nr 8   Tom-Henning Hansen Tlf: 918 24 819

MSV nr 12 

MSV nr 14 Britt Denstad Tlf: 992 48 391

FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON

Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt.

Borettslaget har ordinær forretningsfører kontrakt.

Autorisertregnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS.

Borettslagetsrevisor er Price waterhouse Coopers AS.

GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 993469742, ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune og har adresse:

Marta Steinsviksvei 6, 8, 12 og 14

Borettslaget består av 76 andelsleiligheter, fordelt på 4blokker.

Tomten, kjøpt i 2009 er på 0000 m2 og har følgende gårds- og bruks-nummer:

180-587

Første innflytting skjedde i 2009.

Borettslag er et samvirke foretak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 4 styremedlemmer er det 1 kvinne og 3 menn. Borettslaget er positiv til likestilling og tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

VAKTMESTERTJENESTE

Borettslaget har avtale med Vaktmester-Gruppen AS

PARKERING

Alle boligene har egen parkeringsplass i kjeller. Vi har 4 gjesteparkeringsplasser foran nr 6 og 8 og 4 foran nr 12 og 14 som er merket spesielt. Disse plasser kan ikke brukes som fast parkeringsplass av beboerne.

UTEAREALER

Borettslaget har eget uteareal rundt blokkene på gnr.180 bnr.587. I tillegg vil borettslaget framtidig disponere uteareal felles med småhusene Rudshagen brl foran på gnr.180 bnr.523.

HEIS

Det er installert 1 heis i hver av de 4 blokkene.

NØKLER/SKILT

Systemnøkler bestilles ved henvendelse til styret.

Skilt til postkasse og ringetablå bestilles ved henvendelse til styret.

GARASJEÅPNERE

Garasjeåpnere bestilles ved henvendelse til styret.

INDIVIDUELLE MÅLERE FOR FJERNVARME OG VARMTVANN

Det er installert individuelle målere for fjernvarme og varmtvann i alle boliger. Målerne fjernavleses, avregning gjøres når borettslaget mottar avregning fra Hafslund Fjernvarme. Normalt kommer avregningen februar-mars, sånn at den enkelte vil kunne påregne å få avregning i april måned. 

Ved flytting må det gis melding til Ista, sånn at de får foretatt måleravlesning. Melding gis til Ista www.ista.no.

RENHOLD

Borettslaget har tegnet avtale med Renholdstjenesten om vask av trappeoppganger, heiser og deler av fellesarealer.

REKLAMASJONER

Reklamasjonsfristen er utløpt.

KABEL-TV

Stenbråten Brl. har avtale hos Telenor (Canal Digital) som heter fastnett 30.

Telenor (Canal Digital) er leverandør av tv-og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe tlf 06090. Åpningstider hos kundeservice er mandag- fredag kl. 08.00–23.00, lørdag kl. 10.00–18.00. Søndager er stengt. Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon 06090 lørdager kl. 18.00–22.00 og søndager kl. 10.00–22.00. For ytterligere informasjon vises det til www.canaldigital.no. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget, slikt som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere, og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG

Borettslaget har strømavtale med LOS (Agder Energi AS).

FJERNVARME

Borettslaget får levert fjernvarme fra Fortum Fjernvarme AS.

INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD

Borettslaget har lagt tilrette for at andelseiere kan innbetale sin andel av fellesgjelden (IN-ordning).

Dette gir andelseier adgang til å innbetale sin andel av fellesgjelden.

Innbetaling forutsetter at andelseier har en egen avtale med borettslaget. Vedetablering av avtalen påløper et engangsgebyr som fortiden er kr 1085,-.

Ved forespørsel til OBOS’ forvaltningsavdeling, vil andelseier få tilsendt avtale og giro som skal benyttes ved innbetaling. Innbetaling kan foretas to ganger pr. år ved terminforfall 30.04 og 30.10 på borettslagetsfelleslån. Andelseier må ta kontakt med OBOS minimum en måned før terminforfall for opprettelse av avtale. Beløpet må være kreditert OBOS’ klientkonto 10 dager før terminforfall. Dersom denne fristen ikke overholdes vil innbetaling ikke kunne foretas, og beløpet blir refundert andelseier. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr 60000,- pr. gang. Ved innbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene.

AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER.

Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE)

Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon 22865663.

FORKJØPSRETT

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22 86 55 00.

For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, skal ta kontakt med OBOS for å få oppgitt eventuelle adresser/ kontakt mulgheter som kan benyttes, for å melde dette.

Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil normalt være 5 virkedager etter at boligen er kunngjort for salg fra OBOS på www.obos.no, eller i Aftenposten. Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

FORSIKRINGER

Borettslagets eiendommerer forsikret i OBOS Forsikring AS med polisenummer 10528. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00, eller e-postforsikring@obos.no

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på 6 000,- til 10 000,-.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

INNBOFORSIKRING

Den enkelte andelseieren må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre, det vil si utstyr / innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter. Det kan være gunstig å kontakte OBOS Forsikring for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. 

BRANNSIKRINGSUTSTYR

Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten 6 kgs. pulverapparat, skumapparat eller brannslange. 

HMS-INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(Internkontroll forskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 med virkning fra 1.januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Viktige lover i henhold til dette er:

. Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr

. Lov om brann- og eksplosjonsvern

- Lov om forurensning

- Lov om arbeidsmiljø

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontroll systemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplass utstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljø loven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Beboerne er pliktige til å etterse og kontrollere at det ikke er skader på det elektriske utstyr, og at det ikke forekommer vannlekasjer i boenheten.

 

 

REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD

2011-2012 Montert dørautomatikk på ytterdører blokk 6,8,12 og 14

2013 Flislagt inngangspartier og lagt varmekabler

2015 Utvendig maling av sør,vest og nord vegger.

2016 Samtlige innvendige trappeopptrinn malt

2016 Alle lysarmaturer foran heiser skiftet til Led med bevegelsessensor.

2016 Skiftet ut råtne materialer i levegger 1etg, og montert toppbeslag m/dryppnese                           (reklamasjonsarbeid)

2017 Brannisolert sprinklerrør i garasjetakene. (reklamasjonsarbeid)

2017 Maling av vegger, vindu og døromramninger på østvegger (svalganger)

2017 Maling av levegger.

2017 Skiftet samtlige låsekasser m.dørvrider på dører ut til svalgang (reklamasjon)

2017 Montert sensorstyrte lamper i alle sluseganger til garasjer.

2017 Byttet samtlige batteripakker i Nød og ledelys.

2018 Skiftet vifter for avtrekk fra baderom, disse er montert i garasjer.

2018 Lagt tilrette for enklere montering av ladepunkter i garasjer.